Tiskara Seraschin

Pula svoj nagli gospodarski i demografski procvat doživljava počevši od sredine 19. stoljeća kada je odabrana za glavnu ratnu luku Habsburške Monarhije, te nakon osnutka Pomorskog arsenala 1856. godine. Razvoj tiskarstva i nakladništva u Puli započeo je usporedo s osnivanjem i djelovanjem drugih kulturnih ustanova i društava šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća. S pojavom čitalačkih društava, prvih knjižara, nove višejezične čitalačke publike s kojom naglo raste potražnja za informacijama i tiskanom građom, utemeljenje tiskare u gradu postaje prijeko potrebno. Prvu tiskaru u Puli utemeljuje 1869. godine tiskar Gregorio Seraschin, koji je doselio iz Rovinja (1).

Tiskarsku djelatnost započeo je 1869. tiskanjem prvih pulskih novina na talijanskom jeziku L'Arena, koje nisu sačuvane i za koje se pretpostavlja da su izlazile vrlo kratko (2). Godine 1870. kratko vrijeme tiska novine na talijanskom jeziku L'Aurora.

Među najranijim sačuvanim publikacijama tiskare Seraschin jest studija Tomasa Lucianija Mattia Flacio, istriano di Albona: notizie e documenti, koja obrađuje različite aspekte života Matije Vlačića Ilirika, a objavljena je 1869. godine. Tijekom druge polovice 19. stoljeća u tiskari Seraschin tiskano je nekoliko lokalnih glasila na talijanskom jeziku: Eco dell'Arena (travanj-lipanj 1874.), Il risorgimento (1878. – 1879.), L'eco di Pola (1887. – 1897.), Il patriota (lipanj 1889.). Posebnu važnost za razvoj hrvatskog novinstva u Istri ima tjednik na talijanskom jeziku Il Diritto Croato (Hrvatsko pravo) (2) koji je izdavao i uređivao nakladnik Ante Jakić, a tiskan je u tiskari Seraschin od 1888. do 1893. godine.

Opus knjižne produkcije tiskare Seraschin obuhvaća i raznovrsna izdanja u nakladi gradskih ustanova i društava (npr. Catalogo della Biblioteca Scolastica Distrettuale di Pola (1886.) i Rapporto sanitario per la citta di Pola (1887.). Posebnu vrijednost za povijest tiskarstva u Puli ima knjižica tiskana 1870. godine u tiskari Seraschin pod naslovom Pravila Čitaonice u Pulju, kao prva publikacija na hrvatskom jeziku objavljena i tiskana u Puli i u današnjem hrvatskom dijelu Istre (4). Navedena publikacija sadrži usporedo i prijevod teksta na njemački jezik. Godine 1894. tiskana su u toj tiskari Pravila družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru u nakladi istoimene udruge za razvitak hrvatskog školstva u Istri.

O aktivnom glazbenom životu Pule u drugoj polovici 19. stoljeća svjedoče dva libreta na njemačkom jeziku tiskana u istoj tiskari krajem stoljeća. Godine 1896. objavljen je libreto Felixa Falzaria za operu Kukuschka Franza Lehara, a 1891. libreto za komičnu operu Syritha Franza Möeglea (libreto je nastao prema priči Egona Eberta Der Königstochter Laune).

Nadia BužletaPublikacije na njemačkom jeziku

Seraschin je tiskao i jedne od najstarijih njemačkih novina, tjednik Neptun (1871. - 1872). Od 1873. do 1880. po narudžbi austrougarske Mornarice u Puli tiskao je Hydrografische Nachrichten (Hidrografske vijesti). Godine 1883. u Puli počinju izlaziti novine na njemačkom jeziku Pola, koje su također tiskane kod Seraschina (izlaze do l885.)

U Seraschinovoj tiskari tiskano je petnaestak djela na njemačkom jeziku. Jedna od prvih takvih knjiga je 1872. objavljeno djelo Gesetze in der Geschichte der Menschheit (Zakoni u povijesti čovječanstva).

Austrougarska mornarica je od 1870-ih godina 19. st. do 1917. objavljivala godišnje između 10 i 20 kratkih propisa, uputa i priručnika namijenjenih obučavanju i uvježbavanju posada brodova. Jedna od prvih takvih publikacija na njemačkom jeziku je priručnik o podjeli službi na brodovima, tiskan 1872. kod G. Seraschina (Schiffsrollen für die k.u.k. Flotte. Pola, 1872.). Po narudžbi Mornarice tiskao je i dvije publikacije namijenjene vojničkoj obuci mornara, Exercier-Vorschrift für die Bogenzug-Geschütze (1874.) i Exercier-Reglement für die k.k. Kriegsmarine (1878.).

Zbog toga što je, pored talijanskih, tiskala i njemačke i hrvatske publikacije, Seraschinova je tiskara bila napadana od radikalno nacionalno obojenih talijanskih novina.

Nakon što je Seraschinova udovica, koja je nastavila voditi tiskaru nakon smrti supruga 1886. godine, zapala u novčane neprilike, tiskaru je otkupio Carlo Martinolich, koji je doselio u Pulu iz Cresa (5). Pod njegovom upravom tiskara radi kratkotrajno jer je 1898. godine došla pod stečaj (6).

dr. sc. Bruno DobrićBilješke:

  1. Sergio Cella navodi da Gregorio Seraschin dolazi iz Rovinja u Pulu oko 1869. godine. Iste godine tiskane su u njegovoj tiskari prve publikacije, što navodi na zaključak da je tiskara osnovana upravo te godine. Usp. Cella, Sergio, Giornalismo e stampa periodica in Istria, u: Atti e memorie della societ? di archeologia e storia patria 56(1956), str. 127.
  2. Isto, str. 127.
  3. List je uređivan u panslavističkom duhu i bio je namijenjen Talijanima i građanima hrvatskog etničkog podrijetla koji nisu dovoljno poznavali hrvatski književni jezik, odnosno koji su bili talijanizirani. Usp. Manin, Marino, Diritto Croato, Il, u: Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 179.
  4. Dobrić, Bruno, Udruga čitaonica u Puli (1869.-1920.)., u: Spomen knjiga prigodom 125. obljetnice osnutka udruge Čitaonica u Puli / urednik Bruno Dobrić. Pula : Društvo bibliotekara Istre, 1998. Str. 11- 49.
  5. Nav. prema: Bratulić, Josip. «Tiskarstvo», u: Istarska enciklopedija, Zagreb: LZ «M. Krleža», 2005. Str. 807.
  6. Krmpotić, Josip, Razvoj tiskarske obrti v Julijski krajini, u: Edinost 15(1926), str. 43-45.

BIBLIOGRAFIJA