Tiskara Josip Krmpotić i dr., kasnije Tiskara Laginja i dr.

Godine 1898. slovenski tiskar Andrej Gabršček (1) kupuje na dražbi pulsku tiskaru u vlasništvu Carla Martinolicha (prije tiskara Seraschin) te utemeljuje Narodnu tiskaru, prvu hrvatsku tiskaru u Istri koja počinje s radom 1. kolovoza 1898. godine. (2) Upravitelj tiskare postaje Josip Krmpotić koji će svojim djelovanjem na polju tiskarstva i nakladništva u Puli obilježiti prva dva desetljeća 20. stoljeća.

Godine 1899. tiskara je protokolirana kao vlasništvo Josipa Krmpotića i djeluje pod imenom Josip Krmpotić i dr. (Josip Krmpotić i drugi) iako i dalje ostaje Gabrščekova. Mjesec dana nakon njene registracije počinje se u njoj tiskati Naša sloga (6. srpnja 1899.) koja se od 1870. godine tiskala u Trstu. Zbog nedostatne financijske podrške tiskara je poslovala s priličnim gubitkom, stoga Gabršček 1900. godine tiskaru prodaje konzorciju Tiskara Josip Krmpotić i dr. u čijoj upravi Krmpotić sudjeluje do 1903. godine. Upravu tiskare preuzima Viktor Šuligoj, kasnije vlasnik štamparije u Zlataru. Tiskarska radionica nalazila se do 1906. godine u kući Frana Barbalića, u Šišanskoj ulici. (4)

Prema sjećanju Mije Mirkovića (Mate Balote), "štamparija [je] bila toliko tehnički usavršena, da je mogla preoteti rad Državnoj štampariji i tadašnjoj najboljoj štampariji na austrijskom jugu Kleinmayer i Bamberg u Ljubljani".(3)

Godine 1903. Tiskara Josip Krmpotić i dr. mijenja ime u Tiskara Laginja i dr. (Laginja i drugovi) i seli na drugu lokaciju u ulici Giulia br. 1 (današnja ulica Matka Laginje br. 7). Uz uspješnu tiskarsku djelatnost djelokrug rada Tiskare Laginja i dr. obuhvaćao je knjižarske i knjigovežnične poslove, kao i izradu pečata. Poduzeće je opstalo do 1918. godine kada se gasi zbog političkih promjena koje su nastale u Puli i Istri nakon Prvoga svjetskog rata. Laginja i drugi članovi konzorcija bili su primorani prodati tiskaru.

Nadia Bužleta

Bilješke:

  1. Andrej Gabršček (1864.-1938.), rodom iz Kobarida. Jedan je od prvaka slovenskog narodnog pokreta u Goričkoj, djelatan na mnogim područjima, između ostalih i kao plodan izdavač i tiskar. Usp. Lukežić, I. Hrvatska periodika u Istri od 1900. do 1914. godine. // Nova Istra 1, 4(1996), 150-151.
  2. Krmpotić, J. Razvoj tiskarske obrti v Julijski krajini. // Edinost 15(1926), 43-45.
  3. Balota, M. Tihi stvaralac i revolucioner. // Istra : glasilo Saveza jugoslavenskih emigranata iz Julijske krajine 6, 8(1934), 1.
  4. Krmpotić, J. Razvoj tiskarske obrti v Julijski krajini. // Edinost 15(1926), 43-45.

BIBLIOGRAFIJA